top of page

תנאי שימוש

סינמה סיטי אחראי על הקמת והפעלת אתר (https://www.cinemaevents.co.il/).

 1. סינמה סיטי תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הרוכשים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של סינמה סיטי להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת סינמה סיטי יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סינמה סיטי.

 2. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של סינמה סיטי. סינמה סיטי שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת, העמודים שצפית, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

 3. סינמה סיטי לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • העברת פרטיך לספקים לצורך אספקת המוצרים ו/או שירותים שנמכרו.

 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בסינמה סיטי או בצדדים שלישיים כלשהם.

 • אם עשית שימוש בשירותי סינמה סיטי לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם סינמה סיטי או מי מטעמה.

 • אם התקבל בידי סינמה סיטי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.

 • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין סינמה סיטי.

 1. אם סינמה סיטי תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;

 2. סינמה סיטי רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. סינמה סיטי תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

 3. מאגר לקוחות: בהצטרפות למאגר לקוחות סינמה סיטי (להלן: "מאגר") של סינמה סיטי. החברות במאגר הינה בכפוף להוראות תקנון האתר (להלן: "התקנון"). ידוע לי, כי המידע שמסרתי בטופס זה, כולל פרטי התקשורת, עדכניים ונמסרו מרצוני החופשי מבלי שהיתה מוטלת עלי חובה חוקית לעשות כן. מידע זה ישמש לצורך ניהול וייעול הקשר עמי, פילוח ואיפיון הרגלי הצריכה שלי, למטרות שיווקיות, סטטיסטיות ומסחריות, עריכת סקרים ומחקרי שוק. ידוע לי שהמידע ישמש את החברה וכן את החברות המחזיקות כדין במאגר המידע. המידע ישמש את האתר לצורך שליחת חומר שיווקי ו/או פרסומי, לרבות לעניין מבצעים והטבות, בדרך של דיוור ישיר וכן באמצעי מדיה שונים לרבות בדואר, בדוא"ל, ב-SMS, בטלפון ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות בכל הנוגע לשיתופי פעולה עם צדדים שלישיים. המידע במאגר לא יועבר לצדדים שלישיים.

 4. המידע המוצג באתר סינמה סיטי הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. סינמה סיטי ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

 5. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר סינמה סיטי ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של סינמה סיטי בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של סינמה סיטי, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של סינמה סיטי בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של סינמה סיטי ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.

 6. על השימוש באתר סינמה סיטי יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה או מאתר סינמה סיטי הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות בתל-אביב-יפו בישראל.

 7. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 8. האתר בבעלות ניו לינאו סינמה 2006 בע”מ, ח”פ 513910265. 

זכויות

כל הזכויות שמורות לחברת ניו לינאו סינמה ישראל בע"מ ולסינמה סיטי. 

אין להעתיק כל חומר מהאתר ללא אישור מפורש של הבעלים.​

bottom of page